ĐÁNH GIÁ CẤP LẠI CHỨNG NHẬN LẦN 3 SAU 6 NĂM DUY TRÌ THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 VÀ ISO 14001:2015

ĐÁNH GIÁ CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

     Vào ngày 6/7/2022, các chuyên gia của Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT  thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học và công nghệ đã tiến hành tái đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại Công ty. Kết quả đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và  ISO 14001:2015 của Công ty được chứng nhận trên các lĩnh vực: Quản lý chất lượng và quản lý môi trường
     Việc áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, tiêu chuẩn này cung cấp thông tin để các tổ chức tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống môi trường của mình trên cơ sở quản lý chất thải, rác thải, cân bằng với phát triển kinh tế, xã hội hướng tới sự phát triển bền vững.Hệ thống quản lý môi trường được Công ty thiết lập hướng đến mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả của việc sử dụng hoá chất, hạn chế việc phát thải, tái sử dụng rác thải và tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp.
     Khi bắt đầu triển khai hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015, Công ty chúng tôi đã đầu tư rất lớn vào các biện pháp bảo vệ môi trường như xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, cơ sở hạ tầng đạt chuẩn để thu gom và phân loại các loại chất thải,...Bên cạnh đó, chúng tôi đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đầu tư nguồn lực để đáp ứng đầy đủ.
     Song song với hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý chất lượng cũng được Công ty chúng tôi đặc biệt chú trọng. Công ty đã xây dựng đồng bộ các quy trình công việc, tiêu chuẩn công đoạn và tiêu chuẩn sản phẩm, tập trung đào tạo nhận thức, nâng cao năng lực…để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý.
     Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 trong công tác quản lý đã giúp Công ty xây dựng được các quy trình làm việc rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, nhân viên trong thực hiện công tác. Qua đó, giúp CBCNV Công ty hiểu rõ vai trò, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn hơn. Kiểm soát được chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chất lượng và hiệu quả công việc. Nhân viên được đào tạo, huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Các hoạt động luôn hướng đến khách hàng, luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, việc phân tích bối cảnh giúp Công ty hoạch định và kiểm soát rủi ro, tìm kiếm các cơ hội để cải tiến. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cũng tạo nền tảng vững chắc để Công ty xây dựng các hệ thống QLCL khác.
     Có thể nói, việc được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 được duy trì trong 6 năm qua chính là minh chứng cho những thành quả đã đạt được của Công ty. Và trong tương lai Công ty sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn nữa đối với hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường.